Send site measuring with the garden's photo and briefe the requirment

เจ้าของสวนส่งขนาดพื้นที่สวนในมุมที่ต้องการให้ออกแบบ พร้อมภาพถ่ายสวนและบอกเล่าความต้องการเบื้องต้น

Requirement Briefing &Site Surveying

สอบถามความต้องการของเจ้าของสวนและสำรวจพื้นที่หน้างาน

Quotation Design Fee & Contract approval (Quotation, Work schedule, Contract)

เสนอราคาค่าบริการออกแบบสวนและอนุมัติสัญญาจ้าง (ในรูปแบบเอกสาร)

Submit prelimininary design & Submit final design

นำเสนอแบบร่างขั้นต้น เจ้าของสรุปรูปแบบสวนกับดีไซน์เนอร์ เพื่อส่งแบบสวนขั้นสุดท้าย

Construction Drawing & Bidding Process (Provide the bidding document)

จัดเตรียมแบบก่อสร้าง และเอกสารสำหรับการประมูล (รายการประกอบแบบ,รายการราคากลาง,อื่นๆ)

Construction (Instruct the design detail,design conflict)

กิ่งก้านใบตรวจหน้างานระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างให้สวนเป็นไปตามแบบ

Site work submission (Approval the Asbuilt drawing & User manual)

    ตรวจสอบ,อนุมัติ Asbuilt drawing และคู่มือการใช้งานต่างๆก่อนผู้รับเหมาส่งมอบงาน