DB

ออกแบบสวนและสร้าง

Send site measuring with the garden'sphoto and briefe the requirment

เจ้าของสวนส่งขนาดพื้นที่สวนในมุม

ที่ต้องการให้ออกแบบ

พร้อมภาพถ่ายสวนและบอกเล่าความ

ต้องการเบื้องต้น

Requirement Briefing

& Site Surveying

สอบถามความต้องการของเจ้าของสวน

และสำรวจพื้นที่หน้างาน

Submit preliminary design 

& Quotation

นำเสนอแบบร่างขั้นต้นและเสนอราคาค่าบริการเซ็ตอัพสวน

Contract sign & Work schedule

(Quotation,Work schedule,

Construction contract ,Construction drawing)

อนุมัติสัญญาจ้างพร้อมเซ็ตอัพสวน (ในรูปแบบเอกสาร)