GC

ดูแลสวน ( เฉพาะลูกค้าที่เคยใช้บริการ Design & Build )

Site survey & Survey various plant species

สำรวจพื้นที่หน้างานและสำรวจพรรณไม้

Quotation

เสนอราคาค่าบริการแพคเกจดูแลสวนตามขนาดของสวน

Contract approval & Work schedule

(Quotation,Work schedule,Contract)

อนุมัติสัญญาจ้างแพคเกจดูแลสวนและพร้อมดูแลสวนตามวันที่นัดหมายได้เลย

(ใบเสนอราคา, ระยะเวลาดำเนินการ, เอกสารสัญญาจ้าง)